Nachádzate sa tu

Novéna Turíce 9. deň sobota 3. júna

Evanjelium (Jn 21, 20-25)

Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Ježiš miloval, ten, čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a spýtal sa: "Pane, kto ťa zradí?" Keď ho teda Peter zazrel, povedal Ježišovi: "Pane, a čo bude s týmto?" Ježiš mu odpovedal: "Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo ťa do toho? Ty poď za mnou!" A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník neumrie. No Ježiš nepovedal Petrovi: "Neumrie." ale: "Ak chcem, aby zostal, kým neprídem (čo ťa do toho)?" To je ten učeník, ktorý o tých veciach vydáva svedectvo a toto napísal, a my vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo dopodrobna napísať, myslím, že ani celý svet by nestačil na knihy, ktoré by sa mali napísať. 

Komentár

„To nie je tvoja starosť“ (doslovný preklad: to nie je tvoja cibuľa), hovoríme niekedy tak familiárne. A máme dojem, že niečo podobné povedal Ježiš Petrovi. Práve bol potvrdený v úlohe prvého pápeža. To nie je len tak hocičo. A chce vedieť, čo sa stane s jeho priateľom, milovaným učeníkom. Nie sme podobní Petrovi? Ježišova odpoveď je jasná: „Nestaraj sa. Nasleduj ma.“ Každý z nás máme jedinečné povolanie, pretože každý sme jedinečný v Božích očiach. Neporovnávajme sa. Často sa hovorí, že porovnávanie = jedu. To, čo Pán od nás žiada je nasledovať Ho. Nežiarlime na milosti, ktoré dostávajú ostatní. Buďme spokojní a milujme Ho, nasledujme Ho, slúžme Mu s istotou, že nás miluje jedinečnou láskou. V tom je naše šťastie a naša radosť.

Slová pápeža Františka

  • Najkrajšia skúsenosť je objaviť koľkými rozličnými charizmami a koľkými darmi svojho Ducha Otec napĺňa svoju Cirkev! Nemá to byť dôvodom k zmätku a nepokoju: sú to tak isto darčeky, ktoré Boh dáva kresťanskej komunite, aby mohla rásť harmonicky, vo viere a v láske, ako jedno telo, Kristovo telo. Jedine Duch Svätý, ktorý nám dáva tie dary a charizmy zjednocuje Cirkev. Je to stále ten istý Duch. Postavený pred takou mnohorakosťou chariziem naše srdce musí byť naplnené radosťou a musíme myslieť: „Aké je to krásne! Toľko rozdielnych darov a to len preto, lebo všetci sme Božími synmi (deťmi) a všetci milovaní jedinečným spôsobom.“ Beda, keby tieto dary sa stali dôvodom žiarlivosti, rozdelenia a závisti! Ako to pripomína sv. apoštol Pavol vo svojom Prvom liste Korinťanom, v 12 kapitole, všetky charizmy sú dôležité v Božích očiach a zároveň žiadna nie je nenahraditeľná. To znamená, že v kresťanskej komunite (spoločenstve) potrebujeme jeden druhého a každý prijatý dar sa naplno realizuje iba vtedy, keď je zdieľaný s bratmi pre dobro všetkých. Toto je Cirkev!
  • „Je dobré, aby každý z nás sa pýtal: „Je nejaká charizma, ktorou ma Pán obdaroval v milosti svojho Ducha a ktorú moji bratia a sestry v spoločenstve spoznali a povzbudili? A ako sa správam voči tomuto daru? Žijem ho so štedrosťou tým, že ho dávam do služby všetkým alebo ho zanedbávam a nakoniec naň zabudnem? Alebo stáva sa pre mňa dôvodom pýchy až do takej miery, že sa stále sťažujem a predstieram, aby sa všetko robilo podľa mňa?“

Malé rozhodnutie: Radovať sa z darov, ktoré druhí dostali!

  • Vzdávam vďaky Pánovi za dary, ktoré dostali ľudia v mojom okolí:.................................. (menovať ich), pre ich osobné kvality, milosti, ktoré dostali, charizmy ktoré praktizujú:....................................................(menovať ich). Poprosím Pána, aby ich požehnal ešte viac.
  • Poprosím Pána o nové charizmy pre jeho Cirkev. Dám sa vnútorne k dispozícií, aby som bol pripravený prijať tieto nové charizmy pre Cirkev, pre svet a kresťanské spoločenstvo v ktorom som angažovaný. Dám sa k dispozícií druhým, aby som mohol prijať ich názor na charizmy o ktorých si myslím, že mi ich dal Pán.
  • Zhromaždiť všetky modlitby k Duchu Svätému počas deviatnika do jednej  modlitby. Pomodliť sa ju z celého svojho srdca.

Copyrights © 2017 | Komunita Emanuel