Nachádzate sa tu

Deväť dní s Pierrom Goursatom

Deväť dní s Pierrom Goursatom, zakladateľom Komunity Emanuel pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia.

15. august 1914 – 15. august 2014

Stačí, že na ktoromkoľvek mieste niekto miluje Ježiša, aby tam čoskoro prišli ľudia...“  (Pierre Goursat)

 

Modlitba za blahorečenie Božieho služobníka Pierra Goursata

Pane Ježišu, prosíme ťa za blahorečenie Píerra Goursata.
Poháňaný silnou túžbou za spásu duší
a veľkou láskou k Cirkvi,
pracoval s vierou a nádejou na jej
duchovnej a apoštolskej obnove.

Prosíme ťa na jeho príhovor, daruj nám Pane,
milosť úplne ti dôverovať,
štedro ti slúžiťa plniť tvoju vôľu.

Daj nám otvorené srdce pre adoráciu,
pretekajúce súcitením ku všetkým ľuďom,

a zapáľ nás ohňom tvojej láskypre evanjelizáciu sveta.

Na príhovor Božieho služobníka Pierra Goursata,
prosíme ťa naliehavo Pane,aby si udelil

všetkým našim bratom a sestrám množstvo milostí
v bratských vzťahoch, obzvlášť milosti stáť pri chudobných a zranených životom,
milosti utešovať utláčaných, posilňovaťslabých, uzdravovať chorých.

Osobitne ti zverujeme...

Pane Ježišu, prosíme ťa, ukáž všetkým,
ktorí sa vzdialili od teba alebo ťa ešte nepoznajú,
nekonečnú lásku tvojho tichého a pokorného Srdca.

Prvý deň - adorácia
Druhý deň - súcitenie
Tretí deň - evanjelizácia
Štvrtý deň - Duch Svätý
Piaty deň - Emanuel
Šiesty deň - pokora
Siedmy deň - Mária
Ôsmy deň - malé obety
Deviaty deň - spása duší

 

Prvý deň – adorácia

            Je dôležité veriť v skutočnú prítomnosť Ježiša, prítomnosť, ktorá je veľmi reálna a veľmi konkrétna, pretože Pán sa vtelil (stal sa jedným z nás) a chce zostať s nami.

            Cieľom adorácie je prejavenie úcty Kristovmu Telu a Srdcu. Ale adorujeme aj preto, aby sme Pána prosili, aby nás zapálil láskou, aby sme boli láskou zapálení a tak sa dotýkali  našich bratov.

            Ak adorujeme, tak stále viac objavujeme svoju vlastnú chudobu, ale zároveň sa odovzdávame do Ježišových rúk. Prosíme ho, aby nám otvoril srdce. A jeho Srdce nás zohrieva, zapaľuje nás. Horíme láskou a vyžarujeme ju. A keď už horíme láskou, či sa budeme modliť alebo budeme s chorými, budeme stále horieť jeho láskou a budeme vidieť Ježiša všade.

 

Druhý deň – súcitenie

            Ak adorujeme Pána, ale neprinášame ovocie lásky, tak je adorácia nasmerovaná na nás samých a nie je pravdivá.

            Cez všetky úzkosti a ťažkosti, ktoré k nám prichádzajú, k nám prichádza sám Ježiš.

Je toľko ľudí, ktorí trpia ako psy, nevedia prečo trpia a často sa búria. V súcitení z adorácie musíme Pánovi povedať: „Pozri, modlíme sa za nich, lebo sa nemodlia a nevedia sa modliť.“ Potom veľmi rýchlo uvidíte, ako každá suchopárnosť zmizne!

            Láska nie je len voluntarizmus, nie je to ani aktivizmus, ani neznamená iba  starať sa o chudobných, či chorých, ale láska znamená mať srdce naplnené súcitením. Také srdce je dar, ktorý nám dáva Pán, pretože je oslovený našou starostlivosťou o núdznych a trpiacich, lebo práve oni sú blízko jeho srdcu. Vtedy budete šťastní a budete mať istotu, že ste v pravde! V posledný deň budeme súdení z lásky! (Porov. Mt 25,41-43)

 

Tretí deň – evanjelizácia

           Nielen my sme pozvaní evanjelizovať, ale my sami sme evanjelizovaní. Sme premenení, naplnení Pánom, nachádzame ho v našich ústach, v našom srdci.

Prakticky aj takí rozdielni apoštoli ako Peter a Pavol  našli porozumenie v Duchu Svätom. Ale nečakali až budú dokonalí, aby ohlasovali Ježiša. Ježiš nám posiela Ducha Turíc. Nerobí to iba  pre náš komfort, pre naše prežívanie. Posiela nás k bratom. Tým, že milujeme Ježiša v našich bratoch, evanjelizujeme samých seba, pretože Duch je v nás a prvými obrátenými sme my sami.

 

Štvrtý deň – Duch Svätý.

            Na Turíce nás Pán ponára do vzájomnej lásky. Je úžasne vidieť, ako nás Duch Svätý spája. Máme dojem, že sme spojení a zviazaní ako kytica. Keď sa kytica rozviaže, tak všetko padne, ale s Duchom Svätým všetko drží spolu.

            Teraz Duch Svätý prichádza a je potrebné ho „používať“. Teoreticky máme Ducha Svätého, ale prakticky ho nepoužívame. Je to pekný dar. Keď ho dostaneme, povieme: „Aký je pekný!,“ a odložíme ho do skrine, lebo si povieme, že ho použijeme iba pre veľké príležitosti. Tak ako najkrajší príbor, ktorý kladieme na stôl na veľké sviatky. Povieme si, že ak ho budeme používať, mohli by sme ho pokaziť. Ducha Svätého musíme používať stále. Stále, stále. Kedykoľvek sa stretnete štyria alebo piati, vytiahnite ho zo skrine. Potom, už nebudete môcť byť bez neho. Duch Svätý teraz prichádza a je dôležité, aby sme ho používali! On sám nás o to žiada. 

 

Piaty deň – Emanuel

            Boh s nami – to je milosť Emanuela, toho, ktorý sa narodil v jasliach, malý a tak pokorný. Pozýva nás, aby sme sa všetkého zriekli a skutočne spočinuli v chudobe. O toto nás žiada. Spája nás to s obetou Abraháma, spája nás to so všetkým. Keď budeme chudobní od všetkého, jedine On bude našim bohatstvom a tak budeme mať všetko. Viete, že povolaním Emanuela je „Boh s nami,“ už toľkokrát som vám to opakoval. „Boh s nami“, ale On je malý, On je veľmi malý. Je jasné, že ak  sme my veľkí, v porovnaní s ním to vyzerá smiešne. Nakoľko diabol je veľký, veľmi nafúknutý, najlepším spôsobom ako ho vyhnať a poslať preč je  stať sa malým, pretože potom už nebude mať kam prísť.

 

Šiesty deň – pokora

            Pokorný je ten, kto sa už nestrachuje, pretože vie, že je dieťaťom, ktoré má Otca, ktorý je všemohúci a ktorý ho miluje. Boh je všetko, je všemohúci a miluje ma... Ak to vieme, sme spokojní!

Aby sme získali pokoru, je dôležité konať skutky pokory. Pritom často prichádzajú poníženia. Naša sebaláska tým utrpí veľkú ranu a to je trochu nepríjemné. Preto je potrebné začať malým vecami. Ak budeme konať skutky pokory, pomaly dosiahneme pokoru. Ak aj zhrešíte, ale získate pritom aj pokoru, ktorá je kráľovnou všetkých čností, automatiky zakaždým vyhráte.

Pokora je základ, je to chudoba, teda vedomie vlastnej biedy. Sme „úbohí típkovia“ a čím viac nimi sme, tým je to úžasnejšie. Lebo tak nadobúdame pokoru a ponižuje nás to. Ako hovorí sv. Silván: Iba ak ste pokorní, dostane Ducha Svätého.

 

Siedmy deň – Mária

            Ak sa oprieme o Máriu, nemáme sa čoho báť. Pretože má milosť materstva a bude sa o nás s materinským srdcom starať so všetkou delikátnosťou a nežnosťou. Vieme, že Pán je s nami, a že Mária je tu, aby nás ochraňovala. Čo ešte chcete viac?

            Je pozoruhodné, že ak charizmatici objavujú Máriu vo svetle Ducha Svätého, tak si predovšetkým uvedomujú jej prítomnosť: Máriu prijímajú ako živú osobu, ktorá je nablízku. Dáva sa spoznávať cez svoju diskrétnu, nepopierateľnú a tichú prítomnosť, ktorá osvetľuje srdce a život. Prítomnosť, v ktorej nás učí cestám poznania a lásky k Ježišovi a Otcovi, cestám modlitby a pozornosti voči Bohu v každodennom živote. 

 

Ôsmy deň – malé obety

            Konáme malé obety. Máme malý zápisník. Zápisník lásky, v ktorom píšeme: „Ježišu, toto som urobil pre teba...“ Ak toto všetko robíte pre Ježiša, tak si na konci dňa, na konci týždňa uvedomíte, čo všetko sa vám podarilo a že toho nie je málo. Povzbudí vás to...

            Všetky malé obety nám pomáhajú nadobudnúť postoj lásky vo vnútornom postoji pozornosti voči Pánovi. Je to otázka zvyku. Keď začíname robiť skutky obety, tak pokračujeme ďalej. Hlavne, aby sme ich robili z lásky.

 

Deviaty deň – spása duší

            Prosme Pána, aby zapálil naše srdcia pre našich bratov hriešnikov. Viete, že svätý Dominik sa počas nocí  modlieval: „Ale Pane, čo sa stane s hriešnikmi?“, prosil za nich bez prestania.

            Práve to veľmi pomáha našej modlitbe, pretože namiesto toho, aby sme počas modlitby zaspali, alebo zažívali suchopárnosť, vidíme, že títo ľudia trpia. Potom už suchopárnosť neprežívame, ale modlíme sa: „Pane, Pane, zmiluj sa, zmiluj sa! Prosím ťa, pomôž mi trpieť pre nich. Pojmi moje malé obety  do svojej lásky a premeň ich svojou silou na obrátenie hriešnikov.“

 

 Texty preložené zo špeciálneho vydania časopisu Il est vivant, Pierre Goursat, tout simplement. n°317, juillet-aout 2014

Pripravil Peter R.

Copyrights © 2017 | Komunita Emanuel